ഈന്തപ്പന
Monday, July 30, 2007
 
വിമോചനസമരത്തില്‍ പങ്കാളികളാകൂ...
(മോക്ഷം വെച്ച്‌ ലക്ഷം വാരാന്‍)

PRAISE THE LORD (of the millions- only cash)!!

 
Sunday, July 01, 2007
 
ചൂട്ടുപിടിച്ചൊരു മഴ വന്നേ...


Labels: ,

 
ഈന്തപ്പനച്ചോട്ടില്‍ ഒട്ടകത്തിനും തല ചായ്ക്കാന്‍ ഇടമുണ്ട്‌. നിറയെ വെളിച്ചം വീഴുന്ന ഒരു കുട. മരുഭൂമിയില്‍ പച്ചച്ചായം പൂശിയ ഒരു കൂര.

My Photo
Name:
Location: കൊച്ചി, കേരളം, India
Archives
June 2006 / July 2006 / August 2006 / October 2006 / November 2006 / December 2006 / January 2007 / February 2007 / March 2007 / April 2007 / May 2007 / June 2007 / July 2007 / August 2007 / September 2007 / October 2007 / November 2007 / July 2008 / January 2009 / February 2009 / May 2009 / April 2010 /

To view malayalam posts, please install any Malayalam Unicode font. Eg. [AnjaliOldLipi]


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from k r ranjith. Make your own badge here.