ഈന്തപ്പന
Monday, April 09, 2007
 
വെള്ളത്തില്‍ വീടുവെച്ചിരുന്നെങ്കില്‍! വേനല്‍ക്കിനാവുകള്‍-മൂന്ന്:
ചൂട്‌!
അതിനെക്കുറിച്ചാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവരും സംസാരം തുടങ്ങുന്നത്‌. വെള്ളത്തില്‍ ഒരു കൂര പണിതിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നു ആരും ആശിച്ചുപോകുന്ന കാലം.
ചിത്രം: കൊച്ചി, ഞാറയ്ക്കല്‍ .

Labels: , ,

 
Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link<< Home
ഈന്തപ്പനച്ചോട്ടില്‍ ഒട്ടകത്തിനും തല ചായ്ക്കാന്‍ ഇടമുണ്ട്‌. നിറയെ വെളിച്ചം വീഴുന്ന ഒരു കുട. മരുഭൂമിയില്‍ പച്ചച്ചായം പൂശിയ ഒരു കൂര.

My Photo
Name:
Location: കൊച്ചി, കേരളം, India
Archives
June 2006 / July 2006 / August 2006 / October 2006 / November 2006 / December 2006 / January 2007 / February 2007 / March 2007 / April 2007 / May 2007 / June 2007 / July 2007 / August 2007 / September 2007 / October 2007 / November 2007 / July 2008 / January 2009 / February 2009 / May 2009 / April 2010 /

To view malayalam posts, please install any Malayalam Unicode font. Eg. [AnjaliOldLipi]


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from k r ranjith. Make your own badge here.